Regulamin konkursowy

REGULAMIN KONKURSÓW

ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA PROFILU SteaMaster – prasuj parą,

NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH FACEBOOK i INSTAGRAM

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy na

profilu SteaMaster – prasuj parą  w portalu społecznościowym Facebook,

zwane dalej „Konkursami”. Przedmiotem Konkursów jest wyłonienie zwycięzcy –

autora najoryginalniejszej pracy konkursowej, postu konkursowego lub innej formy odpowiedzi określonej w opisie postu konkursowego o tematyce wydarzenia, w związku z którym odbywa się

konkurs. Konkurs odbywa się na funpage'u SteaMaster – prasuj parą, na portalu społecznościowym Facebook.com, pod adresem

internetowym https://www.facebook.com/SteaMasterpl

i/lub na portalu internetowym Instagram pod adresem https://www.instagram.com/steamaster/

i/lub na wybranym blogu współpracującym z marką SteaMaster.

 

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,

popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu

społecznościowego Facebook lub Instagram.

 

3. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi,

zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od

przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o

grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

 

§ 2

Organizatorem Konkursu jest JERP GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

 

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie

https://www.facebook.com/SteaMasterpl z serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 4

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które wyślą, bądź zamieszczą w wyznaczonym miejscu post, zdjęcie, komentarz lub inne formy zgłoszeń udziału w konkursie o charakterystyce spełniającej wymogi konkursu i zawartej w poście/plakacie konkursowym.

 

§ 5

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku

zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z

Organizatorem Konkursu.

 

§ 6

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane

osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane

w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to

niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi

laureatom otrzymanie nagród.

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 7

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby

Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby

ze strony Organizatora.

 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

• etap 1.: zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez spełnienie wymogów zawartych w poście/ na plakacie konkursowym

• etap 2.: – wyłonienie zwycięzców i opublikowanie ich nazwisk  na portalu społecznościowym Facebook na profilu marki SteaMaster (lub/i na Instagramie / funpage'u / blogu współorganizatora)

 

3. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na

podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych.

Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych prac

konkursowych, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym

otwarcie.

 

§ 8

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

 

• zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie:

www.prasujpara.pl

• zamieścić  w wyznaczonym miejscu pracę konkursową zgodna z podaną tematyką konkursową

 

2. Zgłoszony do Konkursu praca nie może zawierać

linków, zwrotów, obrazów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w

uczucia innych. Teksty lub zdjęcia zawierające ww. nie zostaną dopuszczone do 2. etapu

Konkursu.

 

3. W Konkursie nagradzane są najciekawsze i najbardziej pomysłowe prace.

 

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie pracy konkursowej w terminie wyznaczonym w opisie postu konkursowego i jego akceptacja przez moderatorów.

 

5. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez

niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie

prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

 

6. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in.

spamowanie na stronach serwisu Facebook i/lub Instagram oraz innych serwisów internetowych),

mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych

przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma

prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.

 

7. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie

określonym w opisie postu konkursowego.

 

8. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez

uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie

Facebook.com w osobnym poście na profilu marki przez Osoby Odpowiedzialne

powołane przez Organizatora.

 

9. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą

pocztową. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator, bądź otrzymają informacje

dotyczące osobistego odebrania nagrody.

 

IV. NAGRODY

§ 9

Nagrody przewidziane w konkursach, za każdym razem są określane w opisie postu

konkursowego.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika

Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 8 (w

szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy

ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego

przebiegu na czas określony przez Organizatora Konkursu.

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego

trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu SteaMaster - prasuj parą

 w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

 

3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń

konkursowych przez uczestników Konkursu.

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w

trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w

nadejściu zgłoszeń.

 

5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia

dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz

publikacji wyników Konkursu.

 

7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne

powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

 

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu

cywilnego.

 

9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.prasujpara.pl. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.